اشپیل

اشپیا چیست؟

اشپیل ها از جمله قطعات زیر مجموعه صنعت اتصالات می باشند. به دلیل شباهت کارایی اشپیل ها بعضی از مصرف کنندگان آنها را در دسته پین ها قرار می دهند و بعضی دیگر آنها را نوعی خار می دانند؛حال آنکه اشپیل ها قطعات مستقلی هستند که جزء هیچکدام از موارد فوق نمی باشد
دارای اشکال مختلفی از جمله موارد زیر هستند

اشپیل
اشپیل چیست و انواع آن کدام است؟
پرسشی است که بسیاری از افراد زمانی که با کلمه اشپیل مواجه می شوند می پرسند. به دلیل ناشناخته بودن این محصول بسیاری از افراد درباره آن آگاهی نداشته یا اطلاعات بسیار ناچیزی دارند
اشپیل ها از جمله قطعات زیر مجموعه صنعت اتصالات می باشند. به دلیل شباهت کارایی اشپیل ها بعضی از مصرف کنندگان آنها را در دسته پین ها قرار
می دهند و بعضی دیگر آنها را نوعی خار می دانند؛حال آنکه اشپیل ها قطعات مستقلی هستند که جزء هیچکدام از موارد فوق نمی باشد
دارای اشکال مختلفی از جمله موارد زیر هستند
 اشپیل استاندارد
 اشپیل سوزنی
 اشپیل سنجاقی
 اشپیل فنری
 اشپیل فنری دوبل
ازمفتول های آهنی، آلومینیومی، برنجی، مسی، استیل و در اشپیل های فنری از مفتول های فنری برای تولید آنها استفاده می شود.انواع اشپیل ها در صنایع
مختلفی کاربرد دارند از جمله تاسیسات، برق فشار قوی، آسانسور سازی، خودروسازی، کنتورسازی، فلوترسازی، تابلو سازی صنعتی و بسیار صنایع دیگر می
توان نام برد