خار

خار فنری
DIN 472 / DIN 471
خار فنری چیست ؟
تعریف خار
خار فنری چیست : معادل کلمه انگلیسی ان Circlip است، مدل های بسیار متفاوتی دارد ولی فقط چند مدل ان به صورت تجاری در تمام شفت ها
استفاده میشود، منظور از کلمه شفت میله یا جایی است که خار به دور ان متصل میشود )که به این نوع خارفنری خار های بیرونی گفته میشود( این میله یا
شیع به صورت استاندارد شیاری بر روی ان زده میشود که نسبت به جسمی که در پشت خار قرار می گیرد اندازه گیری شده است )این اندازه استاندارد است
و باید نسبت به میله کاتالوگ را مطالعه کنید و ابعاد دقیق شیار را محاسبه و پیاده کنید ). الیاژ و ابزار ها
خار ها به صورت معمول یا به دور میله یا داخل یک لوله قرار میگیرند، الیاژ استاندارد خار های فنری MN65 میباشد که فلزی فنری شده و تقریبا نرم
است،)البته که الیاژ های سفاری نیز وجود دارد ولی به صورت عرف نیست مانند خار تمام استیل( بعضی از خار ها نیاز به ابزار مخصوص دارند تا بتوانید ان را
روی شفت یا لوله نسب کنید، ولی بعضی از ان ها با یک انبر ساده نیز جا میرود )مانند خار فشاری یا خار خورشیدی(
به طور کلی دو ابزار به اسم خار باز کن و خار جمع کن در این رشته استفاده میشود، البته سر تیغه های این ابزار نسبت به سایز خارظریف و یا ضخیم می
باشد، در عکس پایین دو نمونه از این ابزارها را مشاهده می کنید .
خار فنری چشمی بیرونی اسم های منعددی دارد از جمله A ، خار شفت، خار صنعتی، چشمی، سر بیرون و خار رو که اغلب به این نام اسم هایی که ذکر شد
یاد میشود که در دو نوع ساده و استیل در فروشگاه تهران خار به فروش میرسد. برایه خرید این خار کافیست اندازه شفت بدون جایه خار را به فروشگاه اعلام
کرده و سفارش خود را تهیه فرمایید یا با کولیس دقیق داخل خار را اندازه گیری کنید.)در نظر داشته باشید که خار استفاده شده دیگر اندازه ی درستی
ندارد و این متن راجب به خار نوع و باز نشده می باشد(
خار فنری چشمی بیرونی ساخت کشور های چین، المان و هند می باشد که بسته به نوع در خواست شما و فعالیت مورد نظر به شما مشتری عزیز رسیدگی
خواهد شد.جنس استفاده شده در این محصول الیاژ 65Mn می باشد .

خار فنری
DIN 472 / DIN 471
خار فنری چیست ؟
تعریف خار
خار فنری چیست : معادل کلمه انگلیسی ان Circlip است، مدل های بسیار متفاوتی دارد ولی فقط چند مدل ان به صورت تجاری در تمام شفت ها
استفاده میشود، منظور از کلمه شفت میله یا جایی است که خار به دور ان متصل میشود )که به این نوع خارفنری خار های بیرونی گفته میشود( این میله یا
شیع به صورت استاندارد شیاری بر روی ان زده میشود که نسبت به جسمی که در پشت خار قرار می گیرد اندازه گیری شده است )این اندازه استاندارد است
و باید نسبت به میله کاتالوگ را مطالعه کنید و ابعاد دقیق شیار را محاسبه و پیاده کنید ). الیاژ و ابزار ها
خار ها به صورت معمول یا به دور میله یا داخل یک لوله قرار میگیرند، الیاژ استاندارد خار های فنری MN65 میباشد که فلزی فنری شده و تقریبا نرم
است،)البته که الیاژ های سفاری نیز وجود دارد ولی به صورت عرف نیست مانند خار تمام استیل( بعضی از خار ها نیاز به ابزار مخصوص دارند تا بتوانید ان را
روی شفت یا لوله نسب کنید، ولی بعضی از ان ها با یک انبر ساده نیز جا میرود )مانند خار فشاری یا خار خورشیدی(
به طور کلی دو ابزار به اسم خار باز کن و خار جمع کن در این رشته استفاده میشود، البته سر تیغه های این ابزار نسبت به سایز خارظریف و یا ضخیم می
باشد، در عکس پایین دو نمونه از این ابزارها را مشاهده می کنید .
خار فنری چشمی بیرونی اسم های منعددی دارد از جمله A ، خار شفت، خار صنعتی، چشمی، سر بیرون و خار رو که اغلب به این نام اسم هایی که ذکر شد
یاد میشود که در دو نوع ساده و استیل در فروشگاه تهران خار به فروش میرسد. برایه خرید این خار کافیست اندازه شفت بدون جایه خار را به فروشگاه اعلام
کرده و سفارش خود را تهیه فرمایید یا با کولیس دقیق داخل خار را اندازه گیری کنید.)در نظر داشته باشید که خار استفاده شده دیگر اندازه ی درستی
ندارد و این متن راجب به خار نوع و باز نشده می باشد(
خار فنری چشمی بیرونی ساخت کشور های چین، المان و هند می باشد که بسته به نوع در خواست شما و فعالیت مورد نظر به شما مشتری عزیز رسیدگی
خواهد شد.جنس استفاده شده در این محصول الیاژ ۶۵Mn می باشد .