قلاب دینام

قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای (Eye Bolt)
یکی دیگر از اجزا و متعلقات باربرداری، قلاب دینام یا همان پیچهای گوشواره ای است که معمولا برای نصب دائمی روی تجهیزات به منظور باربرداری
استفاده می شوند . مثلا برای بلند کردن موتورهای الکتریکی بزرگ یا ماشین آلات بزرگ صنعتی ازقلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای که روی آن
نصب شده اند ، استفاده می شود .
قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای از یک حلقه در سر و رزوه در انتهای دیگر تشکیل شده اند . به عبارت دیگرقلاب دینام یا پیچ گوشواره ای
پیچی است که سر آن یک چشمی یا حلقه ی بسته دارد .
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای ، رابطی است برای اتصال اسلینگ به بار . ممکن است این اسلینگ ، اسلینگ سیم بکسل باشد و یا اسلینگ
زنجیرفولادی . بر روی قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای پس از آهنگری و جوشکاری در کارخانه ی سازنده حدود 860 الی 890 درجه ی سانتی
گراد عملیات حرارتی انجام شده و سپس به درون آب یا روغنی که دمای آن بین 550 تا 660 درجه سانتی گراد است قرار داده می شوند تا خنک و
محکم شوند .پس از عملیات حرارتی و شکل دهی ، تست سختی سنجی بر حسب برینل روی آنها انجام می شود .
پیچ های گوشواره ای که دارای حلقه ی اتصالی (link ) هستند ، حلقه ی اتصالی مربوطه توسط یکی از روش های جوشکاری مانند جوشکاری برق ،
جوشکاری گاز ، جوشکاری هیدروژن اتمی یا جوشکاری با گاز خنثی ساخته می شوند . باید دقت شود که جوش پیوسته ،یک دست و صافی انجام شده
و هیچگونه تخلخل و منفذی در محل جوشکاری شده مشخص نباشد .
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای ساخته شده در کارخانه ی سازنده ، حداقل با دوبرابر ظرفیت مجاز آن تست می شود تا استحکام و پایداری آن ارزیابی
شود . پس از انجام proof test دوباره از قطعات ساخته شده نیز توسط بازرس مجرب تست به عمل می آید تا پذیرش نهایی صورت گیرد .
درنهایت پس از طی تمام موارد و اخذ مدارک بازرسی ،ظرفیت،نام سازنده ،علامت کیفیت ،علامت شناسایی رزوه و علامت مشخصه ی گواهی نامه ی
سلامت فنی و سایر مشخصات مورد نیاز به گونه ای روی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای حک می شود که روی استحکام مکانیکی آن تأثیری نداشته
باشد .
این علائم باید بزرگ، خوانا و حداقل 3 میلی متر ارتفاع داشته باشند .
در گواهینامه ای که توسط سازنده یا مرجع بازرسی برای قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای صادر می شود مواردی نظیر : علامت مشخصه ی گواهینامه ی
سلامت فنی، نوع و اندازه ی رزوه، نتیجه ی انجام proof test و SWL برای خریدار یا مصرف کننده ذکر می شود .
قلاب دینام ها یا پیچ های گوشوار ای که دارای شانه در زیر چشمی هستند برای بلند کردن بارهای زاویه دار تا زاویه ی 45 درجه به کار می روند و
پیچ های گوشواره ای که فاقد شانه هستند نباید برای بلند کردن بارهای زاویه دار به کار روند .
جنس قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای که در عملیات باربرداری استفاده می شوند کربن آهنگری شده یا آلیاژهای فولاد است و با فاکتور طراحی
5 ساخته می شود. پیچ های فولاد کربن دار باید دارای نام و مشخصات سازنده باشند که بر روی سطح آن حک می شود. در صورتی که پیچ های
گوشواره ای از جنس آلیاژهای فولاد باشد ، علاوه بر نام و مشخصات سازنده ، حرف A به عنوان آلیاژ فولادی روی سطح آن حک می شود .
مطابق با استاندارد BS ساختمان سه نوع قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای به شرح زیرند :
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Collar
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Link
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Dynamo
موارد ایمنی و بازرسی پیچ گوشواره ای
▲ هرگز بدون آگاهی ، تجربه ی لازم و شناخت خطرات ، تجهیزات باربرداری مانند قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای را به کار نگیرید .
▲ روزانه و قبل از شروع کار ،از قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای بازرسی کنید .
▲ از به کار بردن قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای بدون علائم سازنده ، تناژ و … خودداری کنید .
▲ قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای را که دهانه ی حلقه ی آن باز شده است به کار نگیرید .
▲ قلاب دینام ها همواره پیچ های گوشواره ای را به درستی و با دقت حمل و انبار کنید .
▲ قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای را که ترک خورده اند یا رزوه های آن آسیب دیده اند به کار نگیرید .
▲ قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای را با توجه به شرایط کار،نوع بار،وزن آن و… به طور دقیق انتخاب و به طور ایمن استفاده کنید .
▲ پیش از استفاده از قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای و پیش از بازگشت آن به انبار ، آن را مورد بازرسی قرار دهید .
▲ اطمینان حاصل کنید که قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای مورد استفاده از پایداری و استحکام کافی برای جابه جایی بار برخوردار باشد .
▲ هنگام بلند کردن بار با قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای بار باید تراز و متعادل باشد .
▲ مطمئن شوید که شانه ی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای کاملا روی سطح بار قرار گیرد .
▲ قلاب دینام یا پیچ های گوشواره ای شانه دار، در اکثر موارد جابه جایی بار کاربرد دارند مگر در شرایط خاص که شکل بار طوری است که امکان
استفاده از آن وجود نداشته باشد .
▲ برای شانه دار کردن قلاب دینام یا پیچ های گوشواره ای بدون شانه ، از پیچ و مهره ، واشر و صفحات سوراخ شده استفاه نکنید
▲ جوشکاری کردن قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای به بار برای بلند کردن آن بدون توصیه ی سازنده ممنوع است .
▲ درصورت نیاز برای قرارگیری صحیح قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای می توان از صفحات نازک حائل استفاده نمود .
▲ مطمئن شوید که طول قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای و رزوه های آن متناسب با عمق سوراخ آن باشد .
▲ مطمئن شوید که حفره ی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای دچار تغییر شکل نشده و رزوه های آن آسیب ندیده باشد .
▲ اگر در قسمت ساق یا دسته هرگونه بریدگی و یا خراب شدن رزوه مشاهده کردید ، قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای را از کار خارج کنید .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای باید آزادانه و بدون هیچگونه گیرکردگی و درگیری به اطراف بچرخد .
▲ در صورتی که بیش از یک قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای برای بلند کردن یک بار استفاده می شود از شاهین و میله ی تعادل ساز برای جلوگیری از
تاب خوردن و عدم تعادل بار استفاده کنید .
▲ در صورتی که نتوان از شاهین و میله ی متعادل ساز استفاده کرد می توان از قلاب دینام یا پیچ های گوشواره ای مخصوص باربرداری زاویه دار
استفاده کرد
▲ مطابق با استاندارد BS4278 قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای نوع Dynamo بیشتر برای بلند کردن بار به شکل عمودی ،نوع Collar برای
بلند کردن بار به کمک شگل و نوع Link برای بلند کردن بار به کمک حلقه ی اتصالی O شکل استفاده می شود . درصورتی که نوع Collar دارای
لینک نیز باشد به عنوان نوع Collar محسوب می شود .
▲ هرگز از قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Dynamo برای بلند کردن بارهای زاویه دار استفاده نکنید .
▲ درصورت انحراف زاویه از محور عمود حتی به اندازه ی 5 درجه رزوه و دسته ی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای دچار آسیب خواهد شد .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Dynamo برای بلند کردن بار در حدوده ی 25 / 0 تن تا 10 تن به کار می رود .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Collar برای بلند کردن بار در محدوده ی 25 / 0 تن تا 30 تن به کار می رود .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Link برای بلند کردن بار در محدوده ی 1 الی 3 / 6 تن به کار می رود .
▲ اگر از چند اسلینگ برای بلند کردن بار استفاده می شود به علت زاویه دار شدن ساق های اسلینگ از قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای نوع
Collar و Link استفاده کنید .
▲ از پیچیدن سیم بکسل ، زنجیرو بلت به دور حلقه ی پیچ گوشواره ای یا شگل متصل به آن خودداری کنید . در این موارد باید از قلاب استفاده شود
.
▲ هرگز با اعمال نیرو و فشار ، قلاب یا سایر اتصالات را به درون حلقه وارد نکنید بلکه باید آزادانه داخل حلقه قرار گیرد .
▲ هرگز به قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای حامل بار شوک ، ضربه و یرو وارد نکنید .
▲ هنگام استفاده از قلاب دینام هایا پیچ های گوشواره ای از چرخیدن بار جلوگیری کنید زیرا احتمال باز شدن پیچ بسیار زیاد است .
▲ برای سفت کردن قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای از چرخیدن بار جلوگیری کنید زیرا احتمال باز شدن پیچ بسیار زیاد است .
▲ برای سفت کردن قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای ، هرگز از میله های دستی ،گازانبر و … که باعث آسیب دیدگی حلقه ی پیچ گوشواره ای می شود
استفاده نکنید .
▲ هنگام سفت کردن قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای به تجهیزات ،مطمئن شوید که 1 – 5 / 1 برابر قطر پیچ، رزوه های آن درگیر شده باشند .
▲ برای بارهای زاویه دار درصد کاهش SWL را طبق زاویه ی بین دو اسلینگ رعایت کنید .
▲ درصورت بلند کردن بار به صورت عمودی از دو پیچ گوشواره ای Collar یا Link استفاده کنید .
▲ اگر بار به کمک یک قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Collar بلند می شود ، ظرفیتش نباید از 25 / 0 مقدار SWL تجاوز کند .
▲ اگر بار به کمک یک قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Link بلند می شود ، ظرفیتش نباید از 63 / 0 مقدار SWL تجاوز کند .
▲ برای جلوگیری از آسیب دیدگی سطوح ماشین کاری شده و نیز پیشگیری از خوردگی تمامی قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای باید طبق
برنامه ریزی منظم روغن کاری و گریس کاری شده و در جای کاملا خشک نگهداری شوند .
▲ قلاب دینام ها یا پیچ ها ی گوشواره ای را در مکانی خشک،تمیز و عاری از موادشیمیایی و اتمسفرهای خورنده نگهداری کنید .
▲ برای جلوگیری از ورود مواد زائد و آشغال به درون حفره و سوراخ ها ، ازپوشش های مخصوص استفاده کنید .
▲ از رزوه های قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای و سوراخ آن قبل از کار بازدید کنید .
▲ سطح تماس بین پیچ گوشواره ای و بار باید کاملا صاف ، تمیز و عاری از هرگونه مواد زائد و آسیب دیدگی باشد .
▲ قلاب باید مستقیما به حلقه ی پیچ گوشواره ای نوع Link و Dynamo وصل شود .
▲ ایمن ترین نوع قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای نوع Collar است .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای نوع Collar باید به کمک شگل یا حلقه ی اتصالی به قلاب وصل شود .
▲ اگر از یک پیچ گوشواره ای برای بلند کردن بار استفاده می شود، قلاب نوع چرخشی را به کار گیرید تا باعث باز شدن پیچ گوشواره ای نشود .
▲ اگر پیچ گوشواره ای دچار خمیدگی و کج شدگی شد آن را با چکش کاری و … صاف نکنید .
▲ از ایجاد رزوه به صورت دستی خارج از دستورات سازنده خودداری کنید .
▲ قسمت داخلی چشمی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای باید ماشین کاری شود تا زوائد و نقاط برجسته و تیز آن آسیبی به اسلینگ وارد نسازد .
▲ روی بدنه قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای باید میزان بار مجاز آن به طور خوانا و واضح حک شود .
▲ بازرسی های منظم و دوره ای از تمام قسمت های قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای صورت پذیرد و در صورت وجود شرایط زیر به بازرس
مجرب ارجاع دهید :
نداشتن علائم سازنده
تغییر شکل
ضعیف شدگی
خمیدگی
آسیب دیدگی حلقه
فرورفتگی
ترک خوردگی
خوردگی
آسیب های حرارتی
▲ اگر از قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای بدون شانه در یک باربرداری در شرایط خاص استفاده می کنید ، مطمئن شوید که آنالیزمهندسی
درباره نیروهای وارد بر بار انجام شده باشد وپس از تأیید این آنالیز عملیات آغاز شود .

قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای (Eye Bolt)
یکی دیگر از اجزا و متعلقات باربرداری، قلاب دینام یا همان پیچهای گوشواره ای است که معمولا برای نصب دائمی روی تجهیزات به منظور باربرداری
استفاده می شوند . مثلا برای بلند کردن موتورهای الکتریکی بزرگ یا ماشین آلات بزرگ صنعتی ازقلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای که روی آن
نصب شده اند ، استفاده می شود .
قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای از یک حلقه در سر و رزوه در انتهای دیگر تشکیل شده اند . به عبارت دیگرقلاب دینام یا پیچ گوشواره ای
پیچی است که سر آن یک چشمی یا حلقه ی بسته دارد .
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای ، رابطی است برای اتصال اسلینگ به بار . ممکن است این اسلینگ ، اسلینگ سیم بکسل باشد و یا اسلینگ
زنجیرفولادی . بر روی قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای پس از آهنگری و جوشکاری در کارخانه ی سازنده حدود ۸۶۰ الی ۸۹۰ درجه ی سانتی
گراد عملیات حرارتی انجام شده و سپس به درون آب یا روغنی که دمای آن بین ۵۵۰ تا ۶۶۰ درجه سانتی گراد است قرار داده می شوند تا خنک و
محکم شوند .پس از عملیات حرارتی و شکل دهی ، تست سختی سنجی بر حسب برینل روی آنها انجام می شود .
پیچ های گوشواره ای که دارای حلقه ی اتصالی (link ) هستند ، حلقه ی اتصالی مربوطه توسط یکی از روش های جوشکاری مانند جوشکاری برق ،
جوشکاری گاز ، جوشکاری هیدروژن اتمی یا جوشکاری با گاز خنثی ساخته می شوند . باید دقت شود که جوش پیوسته ،یک دست و صافی انجام شده
و هیچگونه تخلخل و منفذی در محل جوشکاری شده مشخص نباشد .
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای ساخته شده در کارخانه ی سازنده ، حداقل با دوبرابر ظرفیت مجاز آن تست می شود تا استحکام و پایداری آن ارزیابی
شود . پس از انجام proof test دوباره از قطعات ساخته شده نیز توسط بازرس مجرب تست به عمل می آید تا پذیرش نهایی صورت گیرد .
درنهایت پس از طی تمام موارد و اخذ مدارک بازرسی ،ظرفیت،نام سازنده ،علامت کیفیت ،علامت شناسایی رزوه و علامت مشخصه ی گواهی نامه ی
سلامت فنی و سایر مشخصات مورد نیاز به گونه ای روی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای حک می شود که روی استحکام مکانیکی آن تأثیری نداشته
باشد .
این علائم باید بزرگ، خوانا و حداقل ۳ میلی متر ارتفاع داشته باشند .
در گواهینامه ای که توسط سازنده یا مرجع بازرسی برای قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای صادر می شود مواردی نظیر : علامت مشخصه ی گواهینامه ی
سلامت فنی، نوع و اندازه ی رزوه، نتیجه ی انجام proof test و SWL برای خریدار یا مصرف کننده ذکر می شود .
قلاب دینام ها یا پیچ های گوشوار ای که دارای شانه در زیر چشمی هستند برای بلند کردن بارهای زاویه دار تا زاویه ی ۴۵ درجه به کار می روند و
پیچ های گوشواره ای که فاقد شانه هستند نباید برای بلند کردن بارهای زاویه دار به کار روند .
جنس قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای که در عملیات باربرداری استفاده می شوند کربن آهنگری شده یا آلیاژهای فولاد است و با فاکتور طراحی
۵ ساخته می شود. پیچ های فولاد کربن دار باید دارای نام و مشخصات سازنده باشند که بر روی سطح آن حک می شود. در صورتی که پیچ های
گوشواره ای از جنس آلیاژهای فولاد باشد ، علاوه بر نام و مشخصات سازنده ، حرف A به عنوان آلیاژ فولادی روی سطح آن حک می شود .
مطابق با استاندارد BS ساختمان سه نوع قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای به شرح زیرند :
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Collar
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Link
قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Dynamo
موارد ایمنی و بازرسی پیچ گوشواره ای
▲ هرگز بدون آگاهی ، تجربه ی لازم و شناخت خطرات ، تجهیزات باربرداری مانند قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای را به کار نگیرید .
▲ روزانه و قبل از شروع کار ،از قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای بازرسی کنید .
▲ از به کار بردن قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای بدون علائم سازنده ، تناژ و … خودداری کنید .
▲ قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای را که دهانه ی حلقه ی آن باز شده است به کار نگیرید .
▲ قلاب دینام ها همواره پیچ های گوشواره ای را به درستی و با دقت حمل و انبار کنید .
▲ قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای را که ترک خورده اند یا رزوه های آن آسیب دیده اند به کار نگیرید .
▲ قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای را با توجه به شرایط کار،نوع بار،وزن آن و… به طور دقیق انتخاب و به طور ایمن استفاده کنید .
▲ پیش از استفاده از قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای و پیش از بازگشت آن به انبار ، آن را مورد بازرسی قرار دهید .
▲ اطمینان حاصل کنید که قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای مورد استفاده از پایداری و استحکام کافی برای جابه جایی بار برخوردار باشد .
▲ هنگام بلند کردن بار با قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای بار باید تراز و متعادل باشد .
▲ مطمئن شوید که شانه ی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای کاملا روی سطح بار قرار گیرد .
▲ قلاب دینام یا پیچ های گوشواره ای شانه دار، در اکثر موارد جابه جایی بار کاربرد دارند مگر در شرایط خاص که شکل بار طوری است که امکان
استفاده از آن وجود نداشته باشد .
▲ برای شانه دار کردن قلاب دینام یا پیچ های گوشواره ای بدون شانه ، از پیچ و مهره ، واشر و صفحات سوراخ شده استفاه نکنید
▲ جوشکاری کردن قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای به بار برای بلند کردن آن بدون توصیه ی سازنده ممنوع است .
▲ درصورت نیاز برای قرارگیری صحیح قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای می توان از صفحات نازک حائل استفاده نمود .
▲ مطمئن شوید که طول قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای و رزوه های آن متناسب با عمق سوراخ آن باشد .
▲ مطمئن شوید که حفره ی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای دچار تغییر شکل نشده و رزوه های آن آسیب ندیده باشد .
▲ اگر در قسمت ساق یا دسته هرگونه بریدگی و یا خراب شدن رزوه مشاهده کردید ، قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای را از کار خارج کنید .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای باید آزادانه و بدون هیچگونه گیرکردگی و درگیری به اطراف بچرخد .
▲ در صورتی که بیش از یک قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای برای بلند کردن یک بار استفاده می شود از شاهین و میله ی تعادل ساز برای جلوگیری از
تاب خوردن و عدم تعادل بار استفاده کنید .
▲ در صورتی که نتوان از شاهین و میله ی متعادل ساز استفاده کرد می توان از قلاب دینام یا پیچ های گوشواره ای مخصوص باربرداری زاویه دار
استفاده کرد
▲ مطابق با استاندارد BS4278 قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای نوع Dynamo بیشتر برای بلند کردن بار به شکل عمودی ،نوع Collar برای
بلند کردن بار به کمک شگل و نوع Link برای بلند کردن بار به کمک حلقه ی اتصالی O شکل استفاده می شود . درصورتی که نوع Collar دارای
لینک نیز باشد به عنوان نوع Collar محسوب می شود .
▲ هرگز از قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Dynamo برای بلند کردن بارهای زاویه دار استفاده نکنید .
▲ درصورت انحراف زاویه از محور عمود حتی به اندازه ی ۵ درجه رزوه و دسته ی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای دچار آسیب خواهد شد .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Dynamo برای بلند کردن بار در حدوده ی ۲۵ / ۰ تن تا ۱۰ تن به کار می رود .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Collar برای بلند کردن بار در محدوده ی ۲۵ / ۰ تن تا ۳۰ تن به کار می رود .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Link برای بلند کردن بار در محدوده ی ۱ الی ۳ / ۶ تن به کار می رود .
▲ اگر از چند اسلینگ برای بلند کردن بار استفاده می شود به علت زاویه دار شدن ساق های اسلینگ از قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای نوع
Collar و Link استفاده کنید .
▲ از پیچیدن سیم بکسل ، زنجیرو بلت به دور حلقه ی پیچ گوشواره ای یا شگل متصل به آن خودداری کنید . در این موارد باید از قلاب استفاده شود
.
▲ هرگز با اعمال نیرو و فشار ، قلاب یا سایر اتصالات را به درون حلقه وارد نکنید بلکه باید آزادانه داخل حلقه قرار گیرد .
▲ هرگز به قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای حامل بار شوک ، ضربه و یرو وارد نکنید .
▲ هنگام استفاده از قلاب دینام هایا پیچ های گوشواره ای از چرخیدن بار جلوگیری کنید زیرا احتمال باز شدن پیچ بسیار زیاد است .
▲ برای سفت کردن قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای از چرخیدن بار جلوگیری کنید زیرا احتمال باز شدن پیچ بسیار زیاد است .
▲ برای سفت کردن قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای ، هرگز از میله های دستی ،گازانبر و … که باعث آسیب دیدگی حلقه ی پیچ گوشواره ای می شود
استفاده نکنید .
▲ هنگام سفت کردن قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای به تجهیزات ،مطمئن شوید که ۱ – ۵ / ۱ برابر قطر پیچ، رزوه های آن درگیر شده باشند .
▲ برای بارهای زاویه دار درصد کاهش SWL را طبق زاویه ی بین دو اسلینگ رعایت کنید .
▲ درصورت بلند کردن بار به صورت عمودی از دو پیچ گوشواره ای Collar یا Link استفاده کنید .
▲ اگر بار به کمک یک قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Collar بلند می شود ، ظرفیتش نباید از ۲۵ / ۰ مقدار SWL تجاوز کند .
▲ اگر بار به کمک یک قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای Link بلند می شود ، ظرفیتش نباید از ۶۳ / ۰ مقدار SWL تجاوز کند .
▲ برای جلوگیری از آسیب دیدگی سطوح ماشین کاری شده و نیز پیشگیری از خوردگی تمامی قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای باید طبق
برنامه ریزی منظم روغن کاری و گریس کاری شده و در جای کاملا خشک نگهداری شوند .
▲ قلاب دینام ها یا پیچ ها ی گوشواره ای را در مکانی خشک،تمیز و عاری از موادشیمیایی و اتمسفرهای خورنده نگهداری کنید .
▲ برای جلوگیری از ورود مواد زائد و آشغال به درون حفره و سوراخ ها ، ازپوشش های مخصوص استفاده کنید .
▲ از رزوه های قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای و سوراخ آن قبل از کار بازدید کنید .
▲ سطح تماس بین پیچ گوشواره ای و بار باید کاملا صاف ، تمیز و عاری از هرگونه مواد زائد و آسیب دیدگی باشد .
▲ قلاب باید مستقیما به حلقه ی پیچ گوشواره ای نوع Link و Dynamo وصل شود .
▲ ایمن ترین نوع قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای نوع Collar است .
▲ قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای نوع Collar باید به کمک شگل یا حلقه ی اتصالی به قلاب وصل شود .
▲ اگر از یک پیچ گوشواره ای برای بلند کردن بار استفاده می شود، قلاب نوع چرخشی را به کار گیرید تا باعث باز شدن پیچ گوشواره ای نشود .
▲ اگر پیچ گوشواره ای دچار خمیدگی و کج شدگی شد آن را با چکش کاری و … صاف نکنید .
▲ از ایجاد رزوه به صورت دستی خارج از دستورات سازنده خودداری کنید .
▲ قسمت داخلی چشمی قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای باید ماشین کاری شود تا زوائد و نقاط برجسته و تیز آن آسیبی به اسلینگ وارد نسازد .
▲ روی بدنه قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای باید میزان بار مجاز آن به طور خوانا و واضح حک شود .
▲ بازرسی های منظم و دوره ای از تمام قسمت های قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای صورت پذیرد و در صورت وجود شرایط زیر به بازرس
مجرب ارجاع دهید :
نداشتن علائم سازنده
تغییر شکل
ضعیف شدگی
خمیدگی
آسیب دیدگی حلقه
فرورفتگی
ترک خوردگی
خوردگی
آسیب های حرارتی
▲ اگر از قلاب دینام ها یا پیچ های گوشواره ای بدون شانه در یک باربرداری در شرایط خاص استفاده می کنید ، مطمئن شوید که آنالیزمهندسی
درباره نیروهای وارد بر بار انجام شده باشد وپس از تأیید این آنالیز عملیات آغاز شود .