یوبولت

( U-Bolt ) پیچ و مهرهای به شکل حرف U با خان درون پیچ )یا قلاویز( در هر دو انتها میباشد. یوبولتها در درجهی اول برای حمایت از لولههایی که مایعات و گازها از آنها انتقال داده میشوند مورد استفاده قرار میگیرند،. به این ترتیب پیچ و مهرههای U شکل با استفاده از لولهها مقیاس بندی شداند. یوبولتها توسط اندازهی لولهای که حمایت میکنند توصیف میشوند. و در حال حاضر برای محکم گرفتن هر نوع لوله و نوار مدور مورد استفاده قرار میگیرند .
چهار عنصر منحصر به فرد که هر کرپی را تعریف میکنند
 نوع مواد)به عنوان مثال: فولاد پیشساختهی گالوانیزهی روشن(
 ابعاد پیچ و مهره)دندانه( )به عنوان مثال M12*50 میلی متر(
 قطر درونی)به عنوان مثال: ۵۰ میلیمتر- فاصلهی بین پایهها(
 ارتفاع داخلی )به عنوان مثال: ۱۲۰ میلی متر(
کرپی ها عمدتا برای بستن لوله به یک سطح فلزی استفاده می شوند البته قسمت خم این پیچ ها با توجه به پروفیل متفاوت است و می تواند V شکل یا U شکل باشد. اگر به میلههای محافظ کنار پلها دقت کنید تعداد زیادی از یوبولتها را خواهید دید. یوبولت ها در ایران به پیچ کرپی معروف هستند . در واقع پیچ کرپی پیچ دو سر دنده ای است که آنرا خم کرده اند .

( U-Bolt ) پیچ و مهرهای به شکل حرف U با خان درون پیچ )یا قلاویز( در هر دو انتها میباشد. یوبولتها در درجهی اول برای حمایت از لولههایی که مایعات و گازها از آنها انتقال داده میشوند مورد استفاده قرار میگیرند،. به این ترتیب پیچ و مهرههای U شکل با استفاده از لولهها مقیاس بندی شداند. یوبولتها توسط اندازهی لولهای که حمایت میکنند توصیف میشوند. و در حال حاضر برای محکم گرفتن هر نوع لوله و نوار مدور مورد استفاده قرار میگیرند .
چهار عنصر منحصر به فرد که هر کرپی را تعریف میکنند
 نوع مواد)به عنوان مثال: فولاد پیشساختهی گالوانیزهی روشن(
 ابعاد پیچ و مهره)دندانه( )به عنوان مثال M12*50 میلی متر(
 قطر درونی)به عنوان مثال: ۵۰ میلیمتر- فاصلهی بین پایهها(
 ارتفاع داخلی )به عنوان مثال: ۱۲۰ میلی متر(
کرپی ها عمدتا برای بستن لوله به یک سطح فلزی استفاده می شوند البته قسمت خم این پیچ ها با توجه به پروفیل متفاوت است و می تواند V شکل یا U شکل باشد. اگر به میلههای محافظ کنار پلها دقت کنید تعداد زیادی از یوبولتها را خواهید دید. یوبولت ها در ایران به پیچ کرپی معروف هستند . در واقع پیچ کرپی پیچ دو سر دنده ای است که آنرا خم کرده اند .